Morelli & Vanoni Genealogy - Person Sheet
Morelli & Vanoni Genealogy - Person Sheet
NameBARCA, Giovanni
Birth? 1920
MotherBARCA, Maria Antonia (1893-)
Spouses
ChildrenGiannina
Notes for Giovanni BARCA
Surname : Gianni Tegia.
Notes for Elisabeth (Spouse 1)
Surname : Betty.
Last Modified 2 Jun 2013Created 9 Jan 2024 by Dennis W. Morelli
Copyright © 2024, Dennis W. Morelli